Hjemmetræning

Hjemmetræning efter § 32 a 

Efter 1.1. 2024 ændres Servicelovens § 32a til Barnets lov § 85 – lovteksten er den samme.

Det er muligt for forældre, med børn og unge med fysiske og psykiske varige problematikker at ansøge om at træne deres barn i hjemmet i stedet for eller som supplement til en specialinstitution eller -skole.

Det kan godt være en “jungle” at finde rundt i, så vi har her givet svar på de typiske spørgsmål vi får.

Børnefaglig undersøgelse

For at blive godkendt til hjemmetræning, skal der laves en børnefaglig undersøgelse, hvor I skal søge kommunen om godkendelse til at træne i hjemmet. Undersøgelsen afdækker de ressourcer der er i jeres barns netværk og tydeliggør jeres barns behov, og hvor der kan sættes ind med hjælp og støtte.

Som forældre kan man føle sig usikker på, hvad det har af betydning med sådan en undersøgelse. Det er ganske naturligt. Det kan være en hjælp for dig og din familie at tænke på, at undersøgelsen giver dig mulighed for at hjælpe dit barn til bedre trivsel og læring. Det kan også være gavnligt at vide, at undersøgelse skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader og ikke må være mere omfattende end formålet tilsiger.

Udredningsforløb

I udredningsforløbet har kommunen pligt til at inddrage jer, så I bliver aktive deltagere i processen. I kender jeres barn rigtigt godt, I kender ressourcerne og jeres barns behov, ønsker og udviklingsmuligheder, som netop skal indgå i udredningen.

Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om hjemmetræning, herunder de enkelte elementer i træningen, kan godkendes med afsæt i det enkeltes barns eller den enkeltes unges behov. Det kan lette processen, at I har tænkt over, hvilken metode I ønsker at træne efter. 

Undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 måneder efter at kommunen er blevet opmærksomme på at I søger om undersøgelsen.

Bevilling

Når udredning er afsluttet, kan kommunen godkende jer til hjemmetræning. Følgende tre generelle betingelser skal altid være opfyldt for at få godkendt hjemmetræning: 

  • Hjemmetræningen skal fremme barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekomme barnets eller den unges behov.
  • Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. 
  • Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare metoder, som fx. her i Børneuniverset.

Vi hjælper jer gerne med processen, hvis I ønsker at træne efter Børneuniversets metoder. Sammen med jer kortlægger vi behovet for træningen og udarbejder mål for de områder, I ønsker at arbejde med. Derudover udfærdiger vi et tilbud, med budget for et år, til jeres kommune. Vi hjælper desuden med ansøgning af træningsredskaber.

Loven stiller også krav om, at forældrene skal være i stand til at varetage hjemmetræningsopgaven, og derfor bliver der i den børnefaglige undersøgelse foretaget en vurdering af familiens samlede situation, forældrenes personlige ressourcer og forudsætninger til at kunne påtage sig de opgaver og det ansvar, som hjemmetræningen kræver af dem.

Det kan være ressourcekrævende for en familie at hjemmetræne. Men vi hører ofte fra familier at det også er meget givende: 

 

 

“De bedste dage, er de dage hvor vi kan se og mærke at træningen virker. Så er vi klar til at lægge kræfter i igen”

“Den viden jeg har fået, giver mig flere handlemuligheder. Det betyder, at jeg, mere sikkert, støtter mit barn til at at kunne flere ting selv. Det er så dejligt at se, når det lykkes for hende.”

“Før hjemmetræning blev jeg sådan i tvivl om det jeg gjorde var det rigtige for mit barn. At have en fagperson der kan guide mig er en lettelse. Og oftest bliver jeg bekræftet i at det jeg gør, er det rigtige. Det betyder, at min tvivl på mig selv bliver mindre og det er en rar følelse”

I Børneuniverset ved vi, at hjemmetræningen stiller krav til jer som familie. Træningen er dybdegående og I får meget viden, som skal omsættes i praksis.

Det er ikke kun fra starten, men også når dit barn udvikler sig til næste trin, og der opstår behov for ny viden og nye metoder. Det er en kontinuerlig proces, vi støtter jer i, også når der opstår nye muligheder og udfordringer, i takt med at jeres barns udviklingsvinduer åbnes. 

Ja, forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis de hjemmetræner deres barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det kan være værd, at vide at dette kun gælder for hjemmetræning og ikke for behandling eller terapi, som foregår udenfor hjemmet.

I kan ansøge om tabt arbejdsfortjeneste ved at indsende en skriftlig ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om jeres barns diagnose, træningsplan, antal timer og dage, hvor I ønsker at træne og selvfølgelig dokumentation for det tabte arbejdsfortjeneste.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskellige regler og procedurer fra kommune til kommune, så det er en god idé at kontakte kommunen, hvor I bor og få mere information omkring processen.

Det kan være en lang og tidskrævende proces at søge om tabt arbejdsfortjeneste, men det kan være en stor hjælp til jer, der ønsker at hjemmetræne.

Som udgangspunkt kan du selv vælge hvilken metode du ønsker at træne efter. Kommunen stiller krav om, at det skal være muligt at dokumentere den udvikling dit barn kan få af træningen. Kommunen må ikke give afslag på støtte til hjemmetræning, fordi I ønsker at træne efter bestemte metoder, som kommunen ikke ønsker at anvende, eller hvis kommunen selv ønsker at varetage hjemmetræningen.


Der er en principafgørelse hos ankestyrelsen omkring dette, som bl.a. siger at “Kommunalbestyrelsen kan ikke give afslag på støtte til hjemmetræning med den begrundelse, at kommunalbestyrelsen generelt ikke ønsker at støtte hjemmetræning. Kommunalbestyrelsen kan, jf. Ankestyrelsens principafgørelse nr. 70-14, heller ikke give afslag på hjemmetræning alene med henvisning til, at der anvendes en bestemt metode. 

Hvis I som forældre er i tvivl om, hvorvidt I kan få bevilget hjemmetræning til jeres barn, så er det vigtigt at bemærke, at det ikke hænger sammen med diagnosen alene, men i stedet med barnets funktionsevne, behov for støtte og behandling samt om der er brug for et særligt tilbud til barnet eller den unge.

 

Hjemmetræning kan bevilges til børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, både fysisk og psykisk, og det er en individuel vurdering, der tages ud fra den enkelte sag.

 

Hjemmetræning kan være en mulighed, hvis jeres barn har særlige behov, der ikke dækkes af almindelige træningstilbud eller skoleundervisning. Dette kan være behov for en mere personlig træningstilgang, som tager hensyn til barnets særlige udfordringer.

Hvis I som forældre er i tvivl om, hvorvidt hjemmetræning er en mulighed for jeres barn, kan det være en god idé at tage kontakt til kommunen og forhøre jer om mulighederne for at få en individuel vurdering af barnets behov og træningsmuligheder.

 

Du kan også læse mere i vejledningen til loven om hjemmetræning.  

Hjernebarnet er forening til forældre, der hjemmetræner deres barn. Foreningens opgave er at støtte op omkring hjemmetrænende forældre og hjerneskadede børn. De arbejder på politisk plan for at skabe valgfrihed med hensyn til at kunne hjemmetræne eget hjerneskadet barn med fuld økonomisk dækning til følge. I kan også følge deres facebook side.


I kan læse mere om hjemmetræning i håndbogen og om tilsyn hos Socialstyrelsen.

Hent håndbog her
Download håndbog

Hjemmetræning i Børneuniverset

I Børneuniverset dækker vi hele landet. Vi kommer til jer og superviserer jeres træning i jeres vante rammer, hvilket giver den bedste mulighed for målrettet indsats og optimal udvikling af jeres barn da indsatsen foregår i barnets vante omgivelser.

Hvis I er interesseret i at høre mere om Børneuniversets hjemmetræningsmetoder, kan I kontakte os her.

Ønsker I at træne med os, sørger vi for at give dig al den information, I behøver, så I er kan søge om hjemmetræning eller lave et skifte fra en anden hjemmetræningsmetode. Vi kommer hjem til jer og møder jeres barn og taler om hvilke behov og ønsker I har for hjemmetræningen. Med udgangspunkt i det, laver vi en dybdegående beskrivelse af, hvad jeres barn har brug for, og hvordan vi kan opnå målene med vores hjemmetræningsmetoder. Vi samler det hele i et tilbud, som sendes til kommunen og så venter vi på deres svar.

Hos os starter vi med at lave en fælles aftale om, hvad der er vigtigt for jer, og vi udarbejder en fleksibel plan for besøg, supervision online, og løbende samtaler. Vi bruger en del tid på at kvalificere den plan, der er udarbejdet i tilbuddet, med flere undersøgelser og observationer, så vi kan lære jer og jeres barn godt at kende og derved finjustere og kvalificere træningsprogrammet.

Vi er hele tiden opmærksomme på jeres behov for viden og muliggør jeres behov for skriftligt materiale bl.a. gennem læringsdokumenter med forskellige træningsideer og gradueringer, du kan lade dig inspirere af.

 

I hele træningsperioden afholder vi løbende supervisionsmøder, hvor vi kan gennemgå udfordringer og udvikling på fokusområderne, de specifikke træningsplaner med justeringer mv. Vi forventningsafstemmer løbende, så vi sikrer at supervisionen tilpasses jeres behov. Vi taler løbende spørgsmål igennem, gennemgår videoer og hvad der fylder mest, så vi sikrer et flow i træningen hos jer.

I får hjælp til evalueringer hvert halve år, som udarbejdes til sagsbehandler. Vi deltager i jeres tilsynsbesøg, netværksmøder ol. for at sikre den helhedsorienterede indsats.

Vi står til rådighed for jer, når I har brug for det. Det er ofte i de sværeste situationer, man har brug for her og nu hjælp.

Det kan I. Kontakt os, så kan vi tale om, hvordan metoderne kan supplere hinanden.

Vores samarbejde med jeres sagsbehandler er afgørende for at kunne give den bedste hjælp og støtte i forbindelse med hjemmetræning. Vi ønsker at skabe en effektiv kommunikationskanal, hvor vi kan formidle relevant information om barnets behov og fremgang. Vi ved, at sagsbehandlere ofte har en travl hverdag, og derfor er det vigtigt for os at være tilgængelige og fleksible. Vi er altid åbne for at deltage i tilsyn eller andre møder, hvis det kan være med til at fremme samarbejdet og sikre det bedste resultat for barnet.

Ja, vores metoder til at opstille og nå mål er grundigt dokumenterbare. Vi bruger en række forskellige undersøgelser og tilgange, som sikrer, at de målsætninger vi laver sammen med jer, både er realistiske og opnåelige.

En vigtig del af vores proces er at anvende SMART-modellen til at sætte realistiske og konkrete mål. Ved at bruge denne model sikrer vi, at vi har en tydelig forståelse af, hvad vi ønsker at opnå, og hvordan vi planlægger at nå det.

Ved at dokumentere vores metoder og bruge SMART-modellen kan vi sikre, at  målene er eksplicitte og målbare, og at  indsatsen bliver rettet mod de konkrete mål, som vi sammen har sat. Det betyder, at vi kan arbejde mere effektivt og fokusere vores ressourcer på at nå de vigtigste mål, vi har sat os.

Der kan være behov for træningsredskaber for at opnå målene. Vi ansøger om disse, i forbindelse med målsætning for træningsperioden. Mindre redskaber, der er nødvendige for at opnå målene fx Therapressure børster, swaps o.l. til mundmotorisk træning og lignende udleveres til jer fra Børneuniverset.