Konceptet

Vores grundtanke

Børneuniversets grundlæggende tanke er, at al trivsel, læring og udvikling sker med udgangspunkt i betydningsfulde relationer og meningsgivende aktiviteter. Barnets træning og den interaktion barnet har med jer forældre, kan derfor være helt afgørende for at få en langvarig effekt af træningen, og skabe et meningsfuldt og solidt fundament for jeres barn liv.

 

Hos Børneuniverset får I

den samme erfarne ergoterapeut gennem hele forløbet, da tillid og kontinuitet spiller en afgørende rolle for vores samarbejde. For os er det vigtigt, at vi hele tiden har fingeren på pulsen ift jeres barn. Derfor kan I altid få fat på os – også mellem de planlagte supervisioner. Vi deltager i alle relevante møder omkring jeres barn. 

Som hjemmetrænende forældre, skal du kunne føle dig tryg i at kontakte os – også når du har behov for at vende de svære ting, som er vigtige at tage hensyn til for at komme i mål med træningen.  Vi tager os tid til at lære netop jeres historie og situation at kende samt jeres ønsker og behov, og forsøger med udgangspunkt i dette at skabe den bedste løsning, der matcher jeres familie. 

I får supervision to gange om måneden. Supervisionen kan både foregå hjemme hos jer, men kan også foregå online/telefonisk. I samarbejde med jer evaluerer vi træningen halvårligt i forbindelse med tilsyn, hvor vi sammen udarbejder nye mål baseret på udviklingen og forestående behov. 

Vi superviserer jer ud fra barnets ressourcer, udfordringer og hvad der fylder i nuet. Vi kommer omkring rigtig mange emner, som måske ikke i første omgang var på tegnebrættet. Men der viser sig ofte nye veje til målet, når man tager fat i det, der fylder allermest lige nu.

Som forældre kan det være trygt at have en tæt samarbejdspartner med til møder, hvor vi i samarbejde med jer formidler viden om jeres barn til andre faggrupper. Nogle gange kan det være nødvendigt, at vi som fagpersoner understøtter jeres fortælling om jeres barn med faglige nuancer, der tydeliggøre jeres beskrivelser. Denne fælles videreformidling er ofte afgørende for at sikre udvikling og trivsel hos jeres barn. 

I får en skriftlig træningsplan. Vi giver jer løbende faglig relevant viden, og I får adgang til læringsdokumenter, med information om funktionsnedsættelser og træningsmetoder baseret på fem overordnede metoder, herunder også ideer til gradueringer af aktiviteter.

Som hjemmetrænende forældre får du viden om hjernens funktioner og kognition, sensorisk bearbejdning, motorik, søvn og sprogudvikling m.m. Denne viden kan give dig nye forståelser for jeres barns reaktioner og gennem denne, hjælper vi dig med at udvikle redskaber til at støtte jeres barns udvikling.

I får læringsdokumenter til de specifikke udfordringer I står overfor. De indeholder ideer til hvordan den lærte viden tilpasses i konkrete aktiviteter til jeres barn, og hvordan disse integreres i jeres hverdag. Dette giver jer baggrundsviden og kompetencer til selv at tilpasse træningsplanen, så den giver mening i den situation i står i.

Børneuniverset leverer nødvendige små redskaber til hjemmetræningen, som I kan beholde efter brug. Vi hjælper med at ansøge om større redskaber.

Hverdagsnære løsninger

I tæt samarbejde med jer forældre udarbejder vi en plan for hjemmetræningen med fleksible løsninger, der tilpasses jeres hverdagsliv. Vi integrerer træningen i meningsfulde hverdagsaktiviteter, så jeres barn i højere grad oplever træningen som meningsgivende leg og aktivitet – frem for træning som man “skal”.  Når træningen er motiverende, skabes flere gentagelser, hvilket sikrer, at barnets læring er mere overførbar til andre hverdagssituationer

Hos Børneuniverset er træningsplanen skræddersyet til hvert enkelte barn for at fremme netop deres udvikling og livskvalitet.

Træningsplanen tager udgangspunkt i jeres barns unikke behov og interesser, samtidig med at vi tager hensyn til dets udfordringer og potentialer. Vi lægger desuden stor vægt på at tage hensyn til hele familien, da det er afgørende at have en sammenhængende hverdag, især hvor der er mange hensyn at tage.

Vi skaber de bedste forudsætninger for udvikling ved at integrere træningsaktiviteterne i barnets velkendte miljøer. Dette sikrer stabilitet og forudsigelighed i barnets læring. Når barnet føler sig trygt og sikkert i nye læringssituationer, øger det mulighederne for læring og udvikling. Vores fornemste opgave er derfor at tilrettelægge og justere aktiviteter og omgivelser, så træningen bliver en naturlig del af jeres hverdag, og så der skabes motivation hos jeres barn. 

Når jeres barn skal lære nye færdigheder, er det vigtigt at tilpasse nye bevægelser o.l. på en hensigtsmæssig måde fra starten af. Dette kan forhindre fejlindlæring og sikre, at barnet lærer på en måde, der er optimal for deres udvikling og som kan opretholdes på lang sigt. Og når træningen bliver en naturlig del af hverdagen, opstår der mange gentagelser., som gør læring mere overførbar til andre hverdagssituationer og det skaber et bredt fundament for træningen. Træningen kan derfor ses integreret i hverdagsrutinerne fx i spisesituationen eller det kan integreres i dit barns naturlige leg, for netop at fremme det meningsfulde.

Vi graduerer også træningsindsatsen, så den kan integreres i andre hverdagsaktiviteter, som jeres barn finder meningsfulde. For eksempel kan vi inddrage madlavning med far, leg på legepladsen med søskende eller involvere familiens kæledyr i træningen, hvis det skaber større mening for jeres barn.

Vi supplerer den hverdagsnære træning med terapeutiske metoder, der sikrer barnets funktionelle udvikling. Vi tilpasser øvelserne til barnets interesser og gør træningen meningsgivende.

Evidensbaserede metoder

I Børneuniverset anvender vi anerkendte og evidensbaserede ergoterapeutiske metoder, for at hjælpe dit barn med at opnå størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet.

Vi har specialiseret os inden for forskellige metoder, blandt andet i forhold til arousalregulering, sensorisk bearbejdning, motorisk udvikling, kognitiv udvikling, kommunikation, neurofysiologi og neuropædagogik m.m.

Vi tilgår træningsaktiviteter baseret på fem overordnede metoder: regulering af nervesystemet, relationsbaseret leg og deltagelse, ADL (hverdagsrutiner og hverdagsaktiviteter), terapeutiske øvelser og kompenserende strategier. Disse fem overordnede metoder indeholder flere specifikke træningsmetoder, strategier og tilgange.  Vi hjælper med at finde de specifikke metoder, der passer til jeres barn.

De fem tilgange

Regulering af nerve­systemet

Sensoriske, kognitive, emotionelle og relationelle tilgange, med redskaber og strategier, der giver barnet de bedste forudsætninger for trivsel, læring og udvikling.

Relations­baseret leg og deltagelse

Leg og tilgang, hvor interaktionen med barnet på deres niveau er centralt. Barnets relationelle og følelsesmæssige samspil kan styrkes og blive menings­givende.

Hverdagsaktiviteter

Mestring af hverdagsaktiviteter, (ADL) fx. klæde sig på, spise, indgå i sociale relationer er givende for børn og unges udvikling af selvstændighed og selvværdsfølelse.

Terapeutiske aktiviteter

Særligt tilrettelagte terapeutiske øvelser kan indgå i træningen, fx  finmotoriske  øvelser med redskaber, der sikrer den optimale aktivitetsdeltagelse.

Kompenserende strategier

Strategier, der kan hjælpe udviklingen i gang. Dette kan inkludere kommunikations­strategier, guiding, alternative bevægelsesmønstre o.l.

Her er et eksempel på, hvordan de forskellige metoder kan bruges i træningen, illustreret ud fra at målet er at dit barn skal lære “at tage tøj på” så selvstændigt som muligt. Børn har forskellige forudsætninger. Nogle børn lærer med tiden at tage alt tøj selvstændigt på og andre lærer måske aktivt at strække armen ud når trøjen skal på eller lærer i hvilken rækkefølge tøjet skal tages på i. 

 

ADL

At tage tøj på kræver mange færdigheder, og er en kompliceret hverdagsaktivitet. 

Barnet skal fx 

  • have overblik over rækkefølger
  • have styr på hvad skal vende op og hvad skal vende ned, så tøjet kan tages rigtigt på
  • have styrke og kunne koordinere arme og ben
  • skal kunne koncentrere sig længe nok til at få alt tøjet på uden at blive distraheret af noget andet.
  • og meget, meget mere

Sammen går vi på opdagelse i, hvad der er svært, og hvad der fungerer godt. Du bliver skarp til at analysere de enkelte sekvenser af at tage tøj på, og vi kommer med ideer til, hvordan du træner dit barns forudsætninger i hverdagsaktiviteten.  

 

Regulering af nervesystemet.

Hvis dit barn har svært ved at fastholde sin opmærksomhed, fx fordi arousalniveauet (hjernens vågenhed) er for høj eller for lav, skal vi arbejde med regulering af nervesystemet inden og under aktiviteten. Derfor vil du her lære, hvordan du kan regulere dit barn bedst muligt. Du vil blive bevidst om, hvornår dit barn er klar til at udføre aktiviteten og hvad du kan gøre for at muliggøre aktiviteten for barnet.

 

Terapeutiske øvelser

Dit barn kan fx også have sansebearbejdningsforstyrrelser eller finmotoriske udfordringer, der skal tages hensyn til for at påklædningen kan lykkes. Gennem terapeutiske øvelser lærer du, hvordan du styrker dit barns evne til at bearbejde sanseindtryk. De finmotoriske færdigheder, dit barn har brug for, vil også kunne trænes særskilt med stor overførselsværdi til påklædningen.

 

Kompenserende strategier.

Det kan også vise sig, at dit barn har brug for, at vi kompenserer for at muliggøre påklædningen. Det kan være simple løsninger som at vælge løsere strømper, andet fodtøj o.l. Det kan også være guidningsteknikker, der kan være en løsningen, som fx visuel eller verbal guidning, Det kan ligeledes være en kompenserende strategi at du tilgodeser dit barns sansebehov under påklædningen, fx ved at undlade mærker i tøjet eller vælge løst tøj.

 

Relationsbaseret leg og deltagelse

Påklædning er en svær og ikke altid meningsgivende aktivitet for barnet. Her kommer den relationsbaserede tilgang ind i billedet.  Her lærer du teknikker til at graduere din interaktion med dit barn, så tilgangen til påklædningen bliver mere legende. Dit barns motivation for påklædningen øges og det skaber meningsfuldhed og en større motivation, så påklædningen ikke i samme grad bliver en konflikt eller en svær situation. 

Samarbejdspartnere i dit barns liv

I Børneuniverset har vi en helhedsorienteret tilgang, så dit barns udvikling og trivsel understøttes på tværs af samarbejdspartnere. Derfor er alle de nære voksne i barnets liv vigtige for os i den habiliterende indsats.

I Børneuniverset er der fokus på et tæt samarbejde med fx dit barns lærer og/eller pædagoger. Vi samarbejder med og supervisere også bedsteforældre, hjælpere og andre relationer, der har betydning for jeres barn. 

For at sikre den helhedsorienterede indsats med høj faglighed samarbejder vi tæt med barnets socialrådgiver samt andre faggrupper herunder fysioterapeuter, logopæder, børnepsykologer, musikterapeuter m.fl.